Sunday, December 10, 2023
Dokumenta, propisi i zakoniBoravak i nastanjenje stranaca

Boravak i nastanjenje stranaca

– Zakon o kretanju i boravku stranaca-

(”Službeni list SFRJ” broj 56/80, 53/85, 30/89, 26/90, 53/91 i ”Službeni list SRJ” broj 24/94, 28/96 i 68/02, “Službeni list Srbije i Crne Gore” broj 12/05 i “Službeni glasnik R Srbije” broj 101/05)

Prijava boravišta stranaca

Organizacije i pojedinci koji pružaju usluge smeštaja strancima uz naplatu, kao i lica kod kojih stranci dolaze u posetu, dužni su da nadležnom organu u Republici, odnosno Autonomnoj pokrajini prijave boravak stranaca, u roku od 12 časova, od časa pružanja usluge smeštaja strancu, odnosno od časa dolaska stranca u posetu.

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja iz stava 1. ovog člana dužan je da nadležnom organu u Republici, odnosno Autonomnoj pokrajini prijavi boravak i promenu adrese stana narednog dana od dana dolaska u zemlju, odnosno u roku od 24 časa od časa promene boravišta ili promene adrese stana.

Prijavljivanje boravka stranaca može se vršiti i preko turističkih organizacija.
Na teritoriji Policijske uprave za grad Beograd, zahtev se podnosi u Odeljenju za strance, u Ulici Savska br. 35.

Odobrenje privremenog boravka

Zahtev za odobrenje privremenog boravka strani državljani podnose Policijskoj upravi po mestu boravišta. Stranac je dužan da navedeni zahtev podnese pre isteka roka važnosti vize ili turističke propusnice, odnosno pre isteka roka od tri meseca od datuma ulaska u zemlju, ako međunarodnim sporazumom nije drukčije predviđeno.

Izuzetno, stranac koji dolazi u Srbiju radi školovanja, specijalizacije, naučnog istraživanja, zapošljavanja ili vršenja određene profesionalne delatnosti, dužan je da u roku od tri dana od dana ulaska u zemlju podnese zahtev za odobrenje privremenog boravka

Privremeni boravak ili poslovna viza koji se odobravaju po osnovu osnivanja odnosno za lica upisana u rešenje o registraciji preduzeća, predstavništva ili banke

Potrebna dokumentacija:

– Rešenje o registraciji
– dokaz o posedovanju sredstava (kreditne kartice, štedna knjižica, potvrda o unosu efektive u zemlju i sl.)
– potvrda poslovne banke o prometu na računu;

Privremeni boravak koji se odobrava po osnovu osnivanja odnosno vlasništva samostalne radnje (trgovinske, zanatske, ugostiteljske i sl.) ili agencije

Potrebna dokumentacija:

– Rešenje o registraciji
– dokaz o posedovanju sredstava (kreditne kartice, štedna knjižica, potvrda o unosu efektive u zemlju i sl.)

Privremeni boravak ili poslovna viza po osnovu konsignacije, ugovora o poslovnoj kooperaciji, ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji,prenosa tehnologija

Potrebna dokumentacija:

– rešenje o registraciji domaćih preduzeća
– Ugovor o saradnji između stranog i domaćeg pravnog lica
– uput ili delegacija firme koja ga šalje (original i prevod ovlašćenog sudskog tumača)
– dokaz o posedovanju sredstava (kreditne kartice, štedna knjižica, potvrda o unosu efektive u zemlju i sl.)

Privremeni boravak po osnovu zasnivanja radnog odnosa

Potrebna dokumentacija:

– rešenje o registraciji preduzeća ili drugog pravnog lica u kojem stranac zasniva radni odnos
– ugovor o radu ili ugovor o delu
– mišljenje Nacionalne službe za zapošljavanje kada se radni odnos zasniva prvi put ili rešenje Nacionalne službe kojim se odobrava zasnivanje radnog odnosa.

Privremeni boravak za državljane bivših republika sfrj koji su radni odnos zasnovali kao domaći državljani

Potrebna dokumentacija:

– foto-kopija radne knjižice uz stavljanje na uvid originala
– uverenje o zaposlenju
– rešenje o registraciji preduzeća osim ako je stranac zaposlen u javno-komunalnom preduzeću

Privremeni boravak po osnovu vršenja privremenih i povremenih poslova ( do 90 dana )

Potrebna dokumentacija:

– ugovor o radu ili delu sa pravnim ili fizičkim licem koje poseduje seosko domaćinstvo koje mu je osnovni izvor prihoda.
– rešenje o registraciji pravnog lica ili u slučaju ugovora sa fizičkim licem uverenje da je poljoprivreda osnovna delatnost tog lica.

Privremeni boravak za strane sportiste

Potrebna dokumentacija:

– rešenje o registraciji kluba
– ugovor o angažovanju overen u nadležnom sportskom savezu
– dokaz o posedovanju sredstava (kreditne kartice, štedna knjižica, potvrda o unosu efektive u zemlju i sl.)

Privremeni boravak po osnovu braka sa našim državljaninom

Potrebna dokumentacija:

– IMKV ne stariji od šest meseci
– uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje: ček od penzije, dokaz o štednom ulogu u zemlji ili garancija domaćeg državljanina koji ima redovne prihode
– Proveru državljanskog statusa našeg državljana utvrditi proverom kroz JIS, ili fotokopija važeće lične karte ili uverenje o državljanstvu

Privremeni boravak po osnovu vanbračne zajednice

Potrebna dokumentacija:

– uverenje o slobodnom bračnom stanju za oba lica ( za državljanina Srbije je dovoljan izvod iz MKR, ne stariji od šest meseci)
– overena izjava dva svedoka da su u vanbačnoj zajednici ili ukoliko imaju zajedničku decu izvodi iz MKR
– uverenje o zaposlenju ili drugi dokaz o sredstvima za izdržavanje: ček od penzije, dokaz o štednom ulogu u zemlji ili garancija domaćeg državljanina koji ima redovne prihode
– Proveru državljanskog statusa našeg državljana utvrditi proverom kroz JIS, ili fotokopija važeće lične karte ili uverenje o državljanstvu

Privremeni boravak po osnovu srodstva sa našim državljaninom

Potrebna dokumentacija:

– dokaz o srodstvu sa našim državljaninom (MKR, IMKV, i dr.)
– proveru državljanskog statusa našeg državljana utvrditi proverom kroz JIS, ili fotokopija važeće lične karte ili uverenje o državljanstvu
– dokaz o sredstvima za izdržavanje( garancija državljanina Srbije kod kog stranac boravi, tekući i žiro račun, platne- kreditne kartice, potvrde o uplati novca iz inostranstva, štedni ulog u našoj banci)

Ovoj kategoriji pripadaju stranci koji su u bliskom srodstvu (roditelji, braća i sestre, dede i babe, unuci i sl.), bilo u pravoj, bilo u pobočnoj liniji. Prilikom određivanja pošlo se od činjenice da je raspadom bivše SFRJ došlo do razdvajanja mnogih bliskih srodnika koji su u međuvremenu postali državljani novoformiranih država.

Obrazac prijave boravka
Obrazac prijave boravka

Privremeni boravak po osnovu privatne posete

Potrebna dokumentacija:

– Proveru državljanskog statusa našeg državljana utvrditi proverom kroz JIS, ili fotokopija važeće lične karte ili uverenje o državljanstvu
– garancija domaćeg državljanina i dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje
– dokaz o vlastitim sredstvima za izdržavanje ukoliko garanciju ne daje naš državljanin

Privremeni boravak kao član porodice stranca na privremenom boravku ili stranca sa odobrenom poslovnom vizom

Potrebna dokumentacija:

– dokaz o srodstvu sa strancem na boravku (IMKV,IMKR,potvrda ambasade i dr. sa prevodom sudskog tumača

Privremeni boravak za strane akreditovane novinare

Potrebna dokumentacija:

– akreditacija Ministarstva kulture
– dokaz o posedovanju sredstava (kreditne kartice, štedna knjižica, potvrda o unosu efektive u zemlju i sl.)

Privremeni boravak po osnovu angažovanja u nvo (ngo)

Potrebna dokumentacija:

– pismo kojim MSP potvrđuje da je upoznat sa delatnošću NVO
– ugovor o radu ili pismo NVO da je stranac angažovan kao volonter
– dokaz o posedovanju sredstava (kreditne kartice, štedna knjižica, potvrda o unosu efektive u zemlju i sl.)

Privremeni boravak za strane sveštenike

Potrebna dokumentacija:

– dokaz o registraciji crkve ili pismo podrške Ministarstva vera, kao i NVO ako ta verska zajednica nije registrovana
– ugovor o radu ili pismo crkve da je stranac angažovan na verskim poslovima ili radi verske službe
– dokaz o sredstvima za izdržavanje (garancija državljanina Srbije kod koga stranac boravi, tekući i žiro račun, platne kartice, potvrde o uplati novca iz inostranstva)

Privremeni boravak po osnovu školovanja – studiranja – učenja jezika

Potrebna dokumentacija:

– potvrda fakulteta ili škole koju stranac pohađa
– dokaz o sredstvima za izdržavanje (garancija državljanina Srbije kod koga stranac boravi, tekući i žiro račun, platne kartice, potvrde o uplati novca iz inostranstva)

Privremeni boravak po osnovu obuke i prakse

Potrebna dokumentacija:

– rešenje o registraciji preduzeća gde se obavlja obuka, odnosno praksa
– uverenje ustanove koja organizuje obuku ili praksu, sa tačnim datumima početka i završetka
– dokaz o sredstvima za izdržavanje( garancija državljanina Srbije kod koga stranac boravi, tekući i žiro račun, platne kartice, potvrde o uplati novca iz inostranstva)
– ugovor ili uverenje o obavljanju obuke i prakse

Privremeni boravak po osnovu visokostručne specijalizacije

Potrebna dokumentacija:

– potvrda nadležne institucije ili organizacije o specijalističkim studijama sa navedenim rokom trajanja specijalizacije

– dokaz o obezbeđenim sredstvima o izdržavanju bilo kroz preko institucije ili organizacije bilo ako se sam izdržava, tekući i žiro račun, platne kartice, potvrde o uplati novca iz inostranstva

Privremeni boravak po osnovu zapošljavanja lektora i profesora na univerzitetu

Potrebna dokumentacija:

– ugovor o radu i dopis fakulteta

Privremeni boravak po osnovu rada u stranom dkp-u i privatne posete osoblju stranog DKP-a

Potrebna dokumentacija:

– Dopis Ambasade sa tačno navedenim podacima o radnom mestu na kome je stranac angažovan i trajanju njegovog angažovanja potpisan od strane šefa DKP-a ili dopis u kome je obrazložen razlog i dužina trajanja privatne posete.

Privremeni boravak po osnovu lečenja

Potrebna dokumentacija:

– dopis zdravstvene ustanove sa ličnim podacima stranaca, predviđenom dužinom trajanja lečenja i načinom izmirenja međusobnih finansijskih obaveza
– dokaz o sredstvima za lečenje ukoliko troškovi lečenja nisu unapred izmireni

Privremeni boravak za službenike međunarodnih institucija (svetska banka mmf,) i konsultantskih firmi angažovanih na realizaciji projekata u saradnji sa drugim državnim organima

Potrebna dokumentacija:

– Dopis nadležnog ministarstva sa pozivom na broj i datum ugovora o donaciji ili drugog sporazuma sa obrazloženjem o potrebama angažovanja stranca i rokom trajanja

Privremeni boravak po osnovu imovine nad stambenim ili poslovnim objektom

Potrebna dokumentacija:

– dokaz o posedovanju imovine
– dokaz o sredstvima za izdržavanje( garancija državljanina Srbije, tekući i žiro račun, platne kartice, potvrde o uplati novca iz inostranstva)

Privremeni boravak po osnovu ostalih osnova

– Ostali opravdani razlozi za odobrenje privemenog boravka ukoliko lice poseduje sredstva za izdržavanje pri čemu je potrebno prethodno konsultovati Upravu granične policije.

STALNO NASTANJENJE STRANACA

Članom 39. Zakona o kretanju i boravku stranaca regulisano je pitanje stalnog nastanjenja stranca u našoj zemlji. U skladu sa navedenim, stalno nastanjenje može se odobriti strancu:
– kome je neko od članova uže porodice (bračni drug, dete, roditelj) državljanin SCG ili stranac kome je odobreno stalno nastanjenje;
– koji je u braku sa državljaninom SCG;
– koji je jugoslovenskog porekla;
– koji je u našoj zemlji uložio sredstva radi obavljanja privredne ili druge delatnosti;

Izuzev navedenog, stalno nastanjenje može se izuzetno odobriti i drugim strancima.

U skladu sa navedenim potrebno je da nadležnom organu unutrašnjih poslova po mestu boravka, strani državljanin podnese zahtev za odobrenje stalnog nastanjenja. Uz zahtev potrebno je dostaviti:

– važeću putnu ispravu;
– dve fotografije formata 4x3cm;
– uverenje o zdravstvenom stanju;
– svedočanstvo ili drugi dokument o stručnoj spremi (overen prepis ili prevod);
– izvod iz matične knjige rodjenih (overen prepis ili prevod);
– izvod iz matične knjige venčanih (overen prepis ili prevod);
– prijavu stana (područne policijske uprave, policijske stanice i policijske ispostave);
– dokaz da ima obezbeđena sredstva za izdržavanje.

Takse – Zakon o republičkim administrativnim taksama

“Službeni glasnik RS”, br. 43/2003, 51/2003 i 61/2005.

Za izdavanje putne isprave, turističke propusnice, putnog lista i viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, za:

1) izdavanje putnog lista za strance 1.960
2) izdavanje putne isprave za lica bez državljanstva 4.520
3) izdavanje putne isprave za izbeglice 2.260
4) ulazno-izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 9.800
5) izlaznu vizu (na graničnom prelazu) 5.430
6) tranzitnu vizu (na graničnom prelazu) 2.710
7) turističku propusnicu (na graničnom prelazu) 4.520
8) izlazno-ulaznu vizu za jedno putovanje 1.660
9) izlazno-ulaznu vizu za više putovanje 3.170
10) izlazno-ulaznu vizu za neograničen broj putovanja 6.780
11) izlaznu vizu 1.960
12) privremeni boravak do 3 meseca 6.330
13) privremeni boravak preko 3 meseca 9.500
14) produženje putnog lista 1.280
15) poslovnu vizu (do 1 godine) 19.000
16) ostala odobrenja strancima koja izdaju organi
za koja nije ovim Zakonom drukčije propisano 3.800
17) odobrenje za izvođenje letova iznad graničnog pojasa 3.770

NAPOMENA:
Za svaku novu vizu plaća se odgovarajuća taksa.

Taksu za novu vizu i za dozvolu za privremeni boravak ne plaćaju strani državljani koji u Republici borave radi školovanja i usavršavanja kao stipendisti Vlade Republike kao i državljani onih zemalja sa kojima je zaključen ugovor o ukidanju viza i takse za privremeni boravak.

Taksu za novu izlaznu vizu ne plaćaju strani državljani koji su pod zaštitom Visokog komesara za izbeglice Oranizacije ujedinjenih nacija a nemaju nacionalni pasoš.

Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tačaka 15 i 17 ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko domaćih zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze u Republiku radi pružanja humanitarne pomoći.

Taksu po ovom tarifnom broju, osim taksi iz tačaka 15 i 17 po zahtevima koje u zemlji podnesu strani državljani koji su u braku sa državljanima Srbije i Crne Gore, plaćaju u iznosu od 50% od propisane takse.

Takse iz tačaka 6 i 7 po ovom tarifnom broju ne plaćaju strani državljani koji organizovano preko turističkih agencija i turističkih organizacija prolaze kroz Republiku, odnosno dolaze u Republiku.

Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na zajednički (kolektivni) pasoš, plaća svako upisano lice.

Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu vizu na graničnom prelazu na putnoj ispravi u koju su upisani članovi porodice lica kome je izdata putna isprava, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%.

Taksu po ovom tarifnom broju za izdatu turističku propusnicu na osnovu putne isprave u koju su upisani članovi porodice, plaća lice kome je izdata putna isprava, za svakog upisanog člana porodice koji putuje sa nosiocem putne isprave, umanjenu za 50%.

Takse iz tač.4, 12 i 13 obog tarifnog broja ne plaćaju sveštenici i verski službenici,strani državljani na službi u svojim crkvama i verskim zajednicama u Republici Srbiji,kao i lica koja u okviru organizovane naučno-tehničke saradnje dolaze u Republiku Srbiju.

Takse iz tač.12 i 13 ovog tarifnog broja ne plaćaju strani državljani koji se u skladu sa zakonom, smatraju žrtvama trgovine ljudima.

Više od TRAVEL VISA STAY

Lista najmoćnijih država sveta: Ko je i zašto na samom vrhu?

SAD, Kina i Rusija ostale su najmoćnije zemlje sveta...

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će se deliti prema državljanstvu

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu...

Avio kompanija počinje da meri težinu putnika pre ulaska u avion

Od više od 10.000 putnika koji će leteti Er...

Koliko zarađuju piloti u Srbiji i inostranstvu?

U proseku 60.000 ljudi svakog meseca traži informacije o...

Dijeta slavnih glumica za ravan stomak

Vitke figure slavnih dama uvek privlače pažnju na crvenim...

Srbija dobija još jedan putnički aerodrom

Grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne...

Novak: “I didn’t celebrate the way I wanted”

After posing for photojournalists, Serbian tennis player Novak Djokovic...

Šta možete da dobijete besplatno ako letite ekonomskom klasom

Nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je šta sve možete...