Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Crna Gora – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Crnoj Gori

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Državljani Srbije mogu ulaziti u Crnu Goru sa pasošem ili LK. Kada uđete sa pasošem možete boraviti do 90 dana, a kada uđete sa LK onda možete boraviti do 30 dana.

Turisti u svom prtljagu mogu imati:

 • sušeno voće,
 • povrće,
 • pečurke,
 • sirove kafe,
 • začine,
 • čajeve,

ukupne težine do jednog kilograma, kao i jedan litar alkoholnog pića u originalnoj ambalaži sa deklaracijom.

Dozvoljeno je unošenje dva litra drugog pića koje takođe mora biti deklarisano i u originalnoj ambalaži, a dozvoljeno je unošenje i do pet litara flaširane vode u originalnoj ambalaži.

Kombinovana i ostala hrana koja je upakovana i deklarisana, a namenjena je za direktno konzumiranje od strane krajnjeg potrošača, koja ne zahteva posebni temperaturni režim čuvanja, u originalnoj ambalaži, osim ukoliko se trenutno koristi, može se uneti u ukupnoj količini do jednog kilograma.

Obaveštenje o hrani koja se može uneti na teritoriju Crne Gore, istaknuto je na vidnim mestima na graničnim prelazima.

VAŽNO: Na sajtu crnogorske carine treba potražiti rubriku INFO/VODIČI, u okviru koje je potrebno kliknuti na INFO, gde su postavljene detaljnije informacije.

Granični prelazi između Srbije i Crne Gore su:

Aerodromi: Podgorica i Tivat;
Železnički: Prijepolje – Bijelo Polje;
Telefon Sektora granične policije Crne Gore: +382 20 202 851, faks: +382 20 248 236
Drumski: Čemerno – Čemerno, Jabuka – Ranče, Gostun – Konatar, Vuča – Vuča, Mehov Krš – Dračenovac, Kula – Rožaje, Čakor – Čakor;

Internet sajt i telefon Uprave carine Crne Gore: www.upravacarina.gov.me +382 20 620 433.

Zakonom o boravišnoj taksi Crne Gore, boravišnu taksu mora plaćati svako lice koje boravi u objektu u kojem se obavlja turistička delatnost. Naplatu boravišne takse vrši fizičko i pravno lice koje pruža usluge smeštaja, istovremeno sa naplatom usluge i dužan je da na računu za usluge smeštaja posebno iskaže iznos boravišne takse. Iznos takse je u rasponu od 10 centi do 1 evra po danu, osim za plovne objekte.

Lica koja borave u Crnoj Gori po osnovu prava svojine na nepokretnosti ne plaćaju boravišnu taksu, kao ni njihova deca koja su kod njih u gostima, ali su u obavezi da prijave boravak.

Lica koja borave kod srodnika koji nekretnine ne koriste u komercijalne svrhe, tj. ne obavljaju ugostiteljsku delatnost, nisu u obavezi da plate boravišnu taksu.

Boravišnu taksu ne plaćaju deca do 12 godina starosti, lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mestu, lica koja neprekidno borave u objektu za smeštaj duže od 30 dana, lica sa čulnim i telesnim smetnjama (slepi, gluvi i dr.), lica upućena na banjska i klimatska lečenja, specijalizovanu rehabilitaciju od strane nadležne komisije, učenici školskih ekskurzija, fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija, strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama oslobođeni plaćanja takse, strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju deca od 12 do 18 godina starosti i lica do 29 godina starosti koja su članovi međunarodnih omladinskih organizacija i koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smeštaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smeštaj IYHE.

Stranci koji borave u Crnoj Gori dužni su da se prijave i odjave svoj boravak nadležnom organu – Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore.

Ukoliko stranac boravi u objektu registrovanom za pružanje usluga smeštaja (apartman, hotel), lice koje pruža usluge smeštaja je u obavezi da prijavi boravak stranca u roku od 12 sati.

Ukoliko stranac ne boravi kod registrovanog davaoca smeštaja, dužan je da sam (u roku od 24 časa od ulaska u Crnu Goru) prijavi i odjavi svoj boravak, a ako u mestu boravka nije osnovana turistička organizacija, preko nadležnog organa lokalne uprave. Podnošenje prijave i odjave preko turističke organizacije, odnosno nadležnog organa lokalne uprave se ne naplaćuje.

U slučaju promene mesta boravka, potrebno je odjaviti prijavljeni boravak i ponovo izvrši prijavljivanje u mestu gde će se nastaviti boravak u Crnoj Gori.

Kazna koja se može izreći stranom državljaninu u slučaju neprijavljivanja boravka iznosi od 60 do 600 evra (Zakon o strancima Crne Gore).

TRANSPORT

Crna Gora ima solidno razvijen drumski, železnički, vazdušni i vodni saobraćaj, a glavni grad Podgorica je centralni saobraćajni čvor u zemlji.

Aerodromi u Crnoj Gori se nalaze u Podgorici i u Tivtu.

Glavne luke u Crnoj Gori su Bar, Kotor, Risan, Zelenika i Budva. Postoji redovna brodska veza između morske luke Bar i italijanskih luka Bari, Barleta i Ankona. Na relaciji Kamenari – Lepetani organizovan je redovan prevoz putnika i vozila.

Ukupna dužina železničke mreže u Crnoj Gori iznosi 250 km. Postoje dve železničke linije od kojih je važnija Bar-Podgorica-Bijelo Polje (ka Srbiji) i deo je pruge Beograd-Bar.

Druga pruga je Nikšić-Podgorica-Božaj (Albanija). Jedini železnički čvor nalazi se u Podgorici.

Za upravljanje motornim vozilom nije potrebna međunarodna vozačka dozvola, već samo važeća vozačka dozvola Republike Srbije. Nije potreban „zeleni karton” za osiguranje motornih vozila, budući da se priznaje nacionalna polisa obaveznog osiguranja, ali prilikom dolaska u Crnu Goru treba voditi računa o činjenici da je kroz Bosnu i Hercegovinu „zeleni karton” i dalje potreban. Za počinjeni saobraćajni prekršaj izdaje se prekršajni nalog u kojem je navedeno uputstvo za uplatu novčane kazne. Policijskom službeniku se, na licu mesta, ne može platiti novčana kazna, već učesnik u saobraćaju to mora učiniti preko pošte ili banke u roku od 8 dana od dana izdavanja kazne.

Na sajtu Auto-moto saveza Crne Gore nalaze se informacije o stanju na putevima i trenutnim radovima www.amscg.org.

BEZBEDNOST

U turističkim mestima u Crnoj Gori nema zona koje bi trebalo izbegavati, a bezbednosnu situaciju u zemlji u smislu turističkih poseta, ocenjujemo kao dobru. Za svaku vrstu pomoći, moguće je obratiti se pripadnicima policije, koji se nalaze u svim većim ulicama i na značajnijim raskrsnicama.

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Osiguranici iz Srbije u toku privremenog boravka u Crnoj Gori imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Da bi ostvarili navedeno pravo, osiguranici Srbije moraju od nadležnih filijala Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje Srbije, u mestu prebivališta, dobiti obrazac RS/RCG–111 (potvrda o pravu na davanja u naturi za vreme privremenog boravka u CG).

Za dobijanje potvrde RS/RCG-111, neophodno je da se obrate Filijali Zavoda Srbije sa neophodnom medicinskom dokumentacijom. Nakon neposrednog pregleda i uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju, lekarska komisija Zavoda daje svoj nalaz i mišljenje. Na osnovu pozitivnog nalaza i mišljenja komisije, Filijala Zavoda Srbije izdaje potvrdu RS/RCG-111. Po pravilu, navedena potvrda se izdaje na vremenski period od tri meseca. Kada se tokom privremenog boravka u CG ukaže potreba za hitnom zdravstvenom zaštitom, osiguranik Srbije je dužan da se sa navedenom potvrdom obrati Područnoj jedinici – kancelariji Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje CG, u mestu gde mu je potrebna hitna zdravstvena zaštita. Područna jedinica Fonda će mu nakon toga izdati drugu potvrdu (tzv. bolesnički list), na osnovu koje će neposredno koristiti hitnu zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama u CG.

U situaciji kada osiguranik R.Srbije koji se nalazi u CG ima potrebu za hitnom zdravstvenom zaštitom a ne poseduje potvrdu (bolesnički list) izdatu od strane Područne jedinice Fonda CG, odnosno potvrdu RS/RCG-111 izdatu od strane nadležne filijale u Srbiji gde je osiguran, zdravstvena ustanova je dužna da obavesti Područnu jedinicu Fonda CG, radi naknadnog pribavljanja potvrde.

Ukoliko Područna jedinica Fonda CG ili osiguranik ne pribave potvrdu RS/RCG-111 do završetka lečenja, zdravstvena ustanova će naplatiti troškove lečenja osiguraniku, po cenovniku koji važi za osiguranike Crne Gore i izdati mu račun za naplaćene usluge.

VAŽNI KONTAKTI:

 • Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji: 112;
 • Policija: 122;
 • Vatrogasci: 123;
 • Hitna pomoć: 124;
 • Javna ustanova Kliničko-bolnički centar Crne Gore. Adresa: Ljubljanski put b.b, 81000 Podgorica, Crna Gora, Telefon: + 382 20 412 412; + 382 20 243 726; E-mail: olivera.globarevic@kccg.me;
 • Hitna pomoć Podgorica: + 382 (0)20 226 081, faks: + 382 (0)20 226 082;
 • Dom zdravlja Bar: + 382 (0)30 311 001;
 • Dom zdravlja Bijelo Polje: + 382 (0)50 432 327; faks: + 382 (0)50 432 149;
 • Dom zdravlja Budva: + 382 (0)33 427 200; faks: + 382 (0)33 451 457;
 • Dom zdravlja Herceg Novi: + 382 (0)31 343 111; faks: + 382 (0)31 343 027;
 • Dom zdravlja Kotor: + 382 (0)32 334 533;
 • Dom zdravlja Tivat: + 382 (0)32 671 774; +382 (0)32 671 981; faks: + 382 (0)32 671 981;
 • Dom zdravlja Ulcinj: + 382 (0)30 412 424; + 382 (0)30 412 433; faks: + 382 (0)30 401 167;
 • Dom zdravlja Žabljak: + 382 (0)51 61 504; + 382 (0)51 61 506;
 • AMSCG: 19807, + 382 (0) 234-999; +382 (0) 63 239-987;

NOVAC

Lokalna valuta u Crnoj Gori je Evro. Cene prevoza, ishrane u restoranima i prenoćišta su 10 do 20 % veće nego u R. Srbiji.

Srbija-Crna Gora
Srbija-Crna Gora udaljenost
2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *