Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Izdavanje pasoša maloletnom licu

Po Zakonu o putnim ispravama ne postoji mogućnost upisivanja deteta u biometrijski pasoš roditelja.

Rok važenja pasoša za maloletna lica

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o putnim ispravama, objavljenim u “Službenom glasniku R Srbije” br.104 od 16. 12. 2009. godine, maloletnim licima pasoš se izdaje sa rokom važenja, i to:

1.    licima mlađim od 3 godine života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 3 godine;
2.    licima od 3 do 14 godina života pasoš se izdaje sa rokom važenja od 5 godina.;
3.    ostaloj kategoriji lica, starijoj od 14 godina života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina

Zahtev za izdavanje pasoša za maloletno lice podnosi jedan od roditelja uz pisanu saglasnost drugog roditelja (overena u sudu ili opštini, ili ukoliko je drugi roditelj lično prisutan, saglasnost se daje samo potpisivanjem na zahtevu ), odnosno drugi zakonski zastupnik ili staratelj, pri čemu je neophodno priložiti sledeća dokumenta:

1.    važeću ličnu kartu ili, ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, drugu ispravu iz koje se može utvrditi identitet podnosioca zahteva;
2.    uverenje o državljanstvu Republike Srbije – ne starije od šest meseci, ukoliko se zahtev podnosi u zemlji, odnosno ne starije od godinu dana , ukoliko se zahtev podnosi u nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije, koje se prilaže samo kod prvog izdavanja biometrijskog pasoša ;
3.    pasoš čiji je rok važenja istekao ili koji ne može služiti svojoj nameni;
4.    nije obavezno, ali se po želji građana može priložiti i fotografija veličine 50h50mm (“an fas”, na jednobojnoj sivoj pozadini);
5.    druge javne isprave kojima se dokazuju podaci iz zahteva – ukoliko za to postoji potreba ( npr. izvod iz matične knjige rođenih, i dr.);
6.    dokaz o uplaćenoj naknadi za obrazac pasoša;
7.    za hitne slučajeve – dokaz koji potvrđuje razlog hitnosti postupka ( u pisanoj formi).

NAPOMENA:

– Maloletna lica moraju imati prijavljeno prebivalište na području policijske uprave, odnosno policijske stanice na čijoj teritoriji žive.

Izuzetno, putna isprava će se izdati i bez saglasnosti drugog roditelja, u sledećim slučajevima:

1.    ako se jedan od roditelja vodi kao nestalo lice;
2.    ako je jedan od roditelja nepoznatog prebivališta ili boravišta;
3.    ako je jedan od roditelja umrlo lice;
4.    ako je jednom od roditelja odlukom suda dodeljeno starateljstvo nad maloletnim licem, ili je odlukom suda dozvoljeno izdavanje putne isprave, osim u slučaju da istom odlukom suda izdavanje putne isprave i putovanje maloletnog lica u inostranstvo nije uslovljeno saglasnošću oba roditelja;
5.    u drugim slučajevima pravne i fizičke sprečenosti jednog od roditelja da vrši roditeljsko pravo.

Ukoliko su roditelji maloletnog lica razvedeni, zahtev za izdavanje pasoša podnosi roditelj kome je presudom o razvodu braka dete povereno na samostalno vršenje roditeljskog prava, uz prilaganje pravnosnažne presude o razvodu braka..

Ako je . presudom o razvodu braka odlučeno da roditelji zajednički vrše roditeljsko pravo, u slučaju da je jedan od roditelja, koji zajednički vrše roditeljsko pravo, sprečen da lično prisustvuje podnošenju zahteva za izdavanje pasoša detetu, zahtev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu i overenu saglasnost drugog roditelja. .

Otisci prstiju i potpis se ne uzimaju prilikom podnošenja zahteva od deteta, do navršene dvanaeste godine života.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *