Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Kako do dvojnog državljanstva za građane Bosne i Hercegovine

Ugovorom o dvojnom državljanstvu zaključenom između SRJ i BiH (“Sl. list SRJ”, Međunarodni ugovori broj 2/03, stupio na snagu 15. maja 2003. godine) države ugovornice su se saglasile da državljanin jedne države ugovornice može steći državljanstvo druge države ugovornice (dvojni državljanin) pod uslovima:

da je navršio 18 godina života;
♦ da ima prijavljen boravak najmanje tri godine na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče, odnosno najmanje godinu dana ako je u braku sa državljaninom te države ugovornice;
♦ da u državi ugovornici čije državljanstvo stiče nije osuđivan za krivična dela za koja je propisana kazna zatvora preko tri godine;
♦ da mu nije izrečena mera bezbednosti proterivanja stranca iz države ugovornice čije državljanstvo stiče za poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva;
♦ da se iz njegovog ponašanja može zaključiti da će poštovati pravni poredak države ugovornice čije državljanstvo stiče.

Državljanin države ugovornice koji boravi u inostranstvu, a u braku je sa državljaninom druge države ugovornice najmanje tri godine, može steći državljanstvo druge države ugovornice ako ispunjava uslove iz tačke 1,3,4. i 5.

Dete mlađe od 18 godina života može steći državljanstvo druge države ugovornice na zahtev roditelja koji stiče dvojno državljanstvo po ugovoru ako sa tim roditeljem boravi na teritoriji države ugovornice čije državljanstvo stiče ili u inostranstvu. Pristanak – saglasnost za sticanje državljanstva Republike Srbije daju i deca starija od 14 godina.

Prilikom podnošenja zahteva za sticanje državljanstva Republike Srbije po Ugovoru od dokumentacije potrebno je pored zahteva priložiti:

♦ izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
♦ uverenje o državljanstvu BiH (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci;
♦ izvod iz matične knjige venčanih (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
♦ uverenje o državljanstvu Republike Srbije bračnog druga (original ili overena kopija, ne stariji od 6 meseci);
♦ dokaz o boravku (ukoliko lice zahtev za prijem u državljanstvo podnosi na teritoriji Republike Srbije);
♦ kopija dokumenta sa fotografijom;
♦ dokaz o uplaćenoj taksi

Zahtev se podnosi preko policijske uprave odnosno policijske stanice po boravku ili preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *