Sunday, April 14, 2024
NaslovnaInformacijaMakedonija - Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Makedonija – Bezbednosni rizici, zdravstvena situacija, transport i druge korisne informacije

Informacije o Makedoniji

ULAZAK I IZLAZAK IZ ZEMLJE

Državljani Srbije mogu prelaziti državnu granicu Makedonije sa važećom ličnom kartom. Nema zakonom propisanog roka za važenje pasoša radi turističkog putovanja u Makedoniju, dok je rok važenja pasoša prilikom podnošenja zahteva za regulisanje boravka 3 meseca.

Za ulazak u Makedoniju nije potrebna viza.

ROBA KOJA NE PODLEŽE PLAĆANJU UVOZNIH DAŽBINA – Strani državljani su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina (carina, PDV i akciza) za:

 • lični prtljag
 • 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigarete maksimalne težine od 3 grama po komadu) ili 50 tompusa ili 250 grama duvana za pušenje ili za srazmernu količinu različitih prerađevina od duvana
 • 1 litar žestokog alkoholnog pića sa procentom alkohola iznad 22% ili 2 litra alkoholnog pića i aperativa sa vinskim ili alkoholnom osnovom sa procentom alkohola koji ne prelazi 22%
 • 2 litra vina
 • 50 ml parfema
 • 250 ml toaletne vode.

Oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za proizvode od duvana i alkohola ne važe za putnike mlađe od 18 godina.

Akcizna roba može da se prevozi samo preko glavnih prelaza. Na glavnim prelazima nalazi se i veterinarska, sanitarna i fito kontrola.

Strani državljanin može da unese (bez prijavljivanja) u Makedoniju razne devize u protivvrednosti do 10.000 evra. Iznad 10.000 evra mora da se prijavi na carini. Carina traži izjavu kao dokaz o poreklu prijavljenih deviza. Prilikom iznošenja deviza iz RM preko 10.000 potrebno je predočiti carini potvrdu o unosu deviza i ta potvrda ne sme biti starija od 30 dana od dana izdavanja.

Lekovi – Za unos lekova u Makedoniju potrebna je posebna dozvola izdata od strane Biroa za lekove Ministarstva zdravlja Makedonije. Unos lekova bez navedene dozvole dozvoljen je samo ukoliko su lekovi namenjeni za ličnu upotrebu. U tom slučaju putnik treba da poseduje potvrdu od matične zdravstvene ustanove sa podacima o leku, pacijentu i vrsti bolesti, sa potpisom lekara.
Za lekove koji u sebi sadrže opjne droge ili psihotropske supstance potrebna je odgovarajuća potvrda Biroa za lekove pri Ministarstvu zdravlja.

Oružje i municija – Zabranjeno je unošenje i prenošenje preko teritorije Makedonije svih vidova oružja i municije. Unošenje oružja i municije za lov je dozvoljeno samo ukoliko se poseduje odobrenje/dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dozvoljava se uvoz i tranzit proizvoda životinjskog porekla (sir, suhomesnati proizvodi i dr.) do 1kg., a preko ove težine potrebna je veterinarsko sanitarna kontrola na graničnom prelazu. Za uvoz biljaka, semenskog materijala potrebno je da se na graničnom prelazu izvrši fito-sanitarna kontrola.

Kućni ljubimci

Za svakog kućnog ljubimca, koji se prenosi preko graničnog prelaza Makedonije, vlasnik ili odgovorno lice, treba da poseduje odgovarajuću dokumentaciju za identifikaciju, odnosno

• Veterinarno-zdravstveni sertifikat izdat od zvaničnog veterinara
• Pasoš izdat od zvaničnog veterinara koji je obavezan za sve vrste pasa, mačaka i lasica, ili
• Izjava izdata od vlasnika ili odgovornog lica koja je obavezna za sve tipove ptica, pod uslovom da dolaze iz zemlje koja je članica Međunarodne organizacije za zdravstvenu zaštitu životinja (OIE).

Ugrožene životinje i biljke

Unošenje i iznošenje ugroženih životinja i biljaka i njihovih proizvoda u/iz teritorije Republike Makedonije, prema CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune) je strogo zabranjeno zakonom. Za promet sa ugroženim i zaštićenim divljim vrstama biljaka, gljiva i životinja i proizvodima koji su od njih napravljeni potrebno je priložiti odgovarajući dokument, odnosno dozvolu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja koja se mora unapred dobiti.

Zaštićene vrste životinja i proizvodi dobijeni od njih su:

 • Braon mečka, sivi soko, leptir Hipparchia semele – vuk, zmija, gušter i tropske životinje,
 • Korali i školjke,
 • Egzotične biljke (orhideje, kaktusi) itd.,
 • Sve vrste predmeta od ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, kao:
 • Muzički instrumenti
 • Artefakti od korala i slonove kosti,
 • Odeća, obuća i modni dodaci itd.

Carinski službenici, policijski službenici ili inspektori će isto oduzeti, a prekršilac će, pored plaćanja novčane kazne, nadoknaditi i sve ostale troškove za privremenu brigu ili skladištenje takvih vrsta životinja i proizvoda.

Predmeti istorijske i kulturne vrednosti

Predmeti i dobra kulturo–istorijskog nasleđa koji podležu režimu potrebnih uverenja za izvoz ili privremeno iznošenje iz teritorije Republike Makedonije su:

 • arheološki predmeti (iskopani iz zemlje ili izvađeni iz vode koji potiču iz određenog perioda)
 • etnološki predmeti (predmeti koji svedoče o načinu života, tradiciji, običajima i sl.),
 • istorijski predmeti (koji su vezani za određene istorijske događaje ili su ih koristile istorijske ličnosti, kao i stare monete – novčanice),
 • umetnički predmeti (slike, crteži, skulpture, bakrorezi, gravure i druge umetničke kompozicije),
 • tehnički predmeti (mašine, alatke, instrumenti, oprema i sl. iz određene etape tehničkog progresa),
 • arhivska građa (izvorni i reprodukovani dokumentarni materijal trajne vrednosti),
 • bibliotečka građa (stari rukopisi, retke knjige i druge publikacije),
 • bioskopska dobra (kinematografska dela, filmovi-crtani, dokumentarni, naučno –popularni i dr.),
 • audiovizuelni materijal (izvorni materijali i tonske kopije igranih ili animiranih filmova, scenariji, fotografije, slajdovi, posteri i sl.) i
 • fonotečka dobra (audio zapisi – originalni muzički i drugi zvučni zapisi).

Kulturno nasleđe od posebnog značaja (kao zaštićene muzejske zbirke) ne smeju se iznositi. Kulturno nasleđe koje nije pod režimom opšte zabrane izvoza, kao i dobra koja predstavljajunacionalno bogatstvo, mogu se izvoziti samo sa dozvolom Uprave za zaštitu kulturnog nasleđa.

Kulturna dobra koja ne podležu režimu zaštite

Dobra koja nemaju karakter kulturnog nasleđa i koja ne podležu režimu zaštite, odnosno mogu se slobodno iznositi iz države:

 • reprodukcije,
 • kopije muzejskih eksponata (antikviteta i drugih muzejskih predmeta), propraćeni odgovarajućim sertifikatom, kojim se potvrđuje kopija, poreklo originalnog predmeta, kao iinstitucija koja ga je izdala.

Granični prelaz Aerodrom – Skoplje: tel. + 3892/322-28-50
Granični prelaz Aerodrom – Ohrid: tel. +38946/260-073

Granični prelazi za drumski saobraćaj između Srbije i Makedonije:

 • Granični prelaz Preševo/Tabanovce:
  Preševo – granična policija: tel. +38117/7666-001, +38117/7666-002
  Tabanovce- granična policija: tel. +38931/416-244
  Tabanovce – carina: tel. +38931/467-610
 • Granični prelaz Prohor Pčinjski/Pelince:
  Pelince – granična policija: tel. +38931-800-000
 • Granični prelaz Globočnica/Jažince– u delu prema KIM:
  Jažince – granična policija: tel. +38944/363-092
 • Granični prelaz Djeneral Janković-Dolno Blace – u delu prema KIM:
  Dolno Blace – granična policija: tel. +3892/321-4018

Granični prelazi za železnički saobraćaj između Srbije i Makedonije:

 • Granični prelaz Preševo/Tabanovce:
  Tabanovce – granična policija: tel. +38931/467-511

Granični prelazi za drumski saobraćaj između Makedonije i Grčke:

 • Granični prelaz Bogorodica – Evzoni:
  Bogorodica – granična policija: tel. +38934/230-130
  Bogorodica – carina: tel. + 38934/230-100
 • Granični prelaz Stari Dojran – Dojrani:
  Stari Dojran – granična policija: tel. +38934/225-330
 • Granični prelaz Medzitlija (kod Bitolja):
  Medzitlija – granična policija: tel. +38947/231-258

Granični prelazi za železnički saobraćaj između Makedonije i Grčke:

 • Granični prelaz Djevđelija – Idomeni:
  Djevđelija – granična policija: tel. +38934/213-650

Granični prelazi između Makedonije i Albanije:

 • Granični prelaz Ćafasan (kod Struge):
  Ćafasan – granična policija: tel. +38946/789-441
 • Granični prelaz Sveti Naum (kod Ohrida):
  Sveti Naum – granična policija: tel. +389046/283-101
 • Granični prelaz Blato (kod Debra):
  Blato – granična policija: tel. +38946/845-525
 • Granični prelaz Stenje (kod Resena): tel. + 38947/484-827

Granični prelazi između Makedonije i Bugarske:

 • Granični prelaz Novo Selo (kod Strumice):
  Novo Selo – granična policija: tel. + 38934/363-350
 • Granični prelaz Deve Bair (kod Krive Palanke):
  Deve Bair – granična policija: tel. +38931/387-022
 • Granični prelaz Delčevo (kod Delčeva):
  Delčevo – granična policija: tel: +38933/412-101

Akcizna roba može da se prevozi samo preko glavnih prelaza. Na glavnim prelazima nalazi se i veterinarska, sanitarna i fito kontrola.

TRANSPORT

U Makedoniji postoje dva aerodroma:

 • Međunarodni aerodrom Skoplje – Skopje International Airport, tel. 02-314-83-33.
  Tokom cele godine postoje letovi iz Beograda za Skoplje i iz Skoplja za Beograd. Prema redu letenja avio kompanije Air Serbia, koji važi u zimskoj sezoni, svaki dan se odvija po jedan let iz Beograda za Skoplje i iz Skoplja za Beograd. U letnjem periodu (od sredine juna do sredine septembra) postoje po dva leta dnevno.
 • Aerodrom „Sv. Pavle apostol” – Ohrid, tel. 046 252 821, 046 252 321.
  U letnjem periodu odvijaju se i letovi iz Beograda za Ohrid i iz Ohrida za Beograd, četiri puta nedeljno (utorak, sreda, petak, nedelja).

Kroz Makedoniju prolazi međunarodni voz, koji povezuje Beograd-Skoplje-Solun.

Autoput postoji na putnom pravcu: Kumanovo – Veles – Negotino – Demir Kapija-Valandovo – Djevđelija i na putnom pravcu Kumanovo – Skoplje – Tetovo – Gostivar.

Priznaje se srpska vozačka dozvola. Ako vozač nije vlasnik automobila potrebno ovlašćenje. Neophodna je polisa osiguranja od odgovornosti, odnosno tzv. zeleni karton za automobile.

Stranac koji privremeno boravi u Republici Makedoniji može da upravlja motornim vozilom na teritoriji Republike Makedonije za vreme privremenog boravka na osnovu strane vozačke dozvole pod uslovom reciprociteta.

Na putevima u Makedoniji obavezno je korišćenje svetala danju i noću, na svim putevima (magistralnim, regionalnim i lokalnim) i u naseljenim mestima.

Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 45 EUR.

Ograničenja brzine na putevima u Republici Makedoniji su:

 • 130 km/čas na autoputu,
 • 110 km/čas na pztevima rezervisanim za motorna vozila,
 • 60 km/čas u naseljenim mestima.

Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – od 45 do 300 EUR u zavisnosti od prekoračenja brzine.

Zabranjeno je bacanje i ostavljanje hartije, opušaka, žvakaće gume, ambalaže, zemlje, otpadaka od biljaka, peska i drugih otpadaka, osim na mestima koji su za to određeni.

Zabranjeno je ostavljanje fekalnih ostataka od domaćih životinja.

Zabranjeno je parkiranje vozila na rastojanju od deset metara od kontejnera.

Kazna za nepoštovanje neke od navedenih zabrana – 50 EUR.

Novčana kazna za prekršaje u saobraćaju koju izrekne policijski službenik plaća se u banci ili pošti. Nije dozvoljeno plaćanje kazne u gotovom uniformisanom policijskom službeniku. U slučaju da uniformisani policijski službenik insistira na takvom načinu plaćanja, obaveza je da se takav postupak prijavi najbližoj policijskoj stanici. Rok za plaćanje kazne je 8 dana. Saglasno odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima Makedonije, policijski službenik može privremeno da oduzme putnu i vozačku ispravu dok ne bude dostavljen dokaz da je kazna plaćena.“

U Republici Makedoniji obavezna je upotreba sigurnosnih pojaseva za sve putnike na svim sedištima gde ima ugrađen sigurnosni pojas. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 20 EUR.

Dozvoljeno korišćenje alkohola u krvi – 0,5 promila.
Kod profesionalnih vozača nije dozvoljeno prisustvo alkohola u krvi.
Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – od 250 do 400 EUR u zavisnosti od prekoračenja alkohola u krvi. Ukoliko se utvrdi prisustvo većeg procenta alkohola u krvi vozač će biti isključen iz saobraćaja.

Na prednjem suvozačevom sedištu ne sme da se prevozi dete do 12 godina starosti i lice koje je pod dejstvom alkohola. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 45 EUR.

Vozač ne sme da koristi mobilni telefon za vreme vožnje. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 45 EUR.

Obavezno je posedovanje i nošenje zimske opreme u periodu od 15-og novembra do 15. marta. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe -15 EUR.

Stranac koji ne koristi usluge smeštaja kod pravnih i fizičkih lica koji smeštaj naplaćuju ili kod drugih lica, dužan je sam da prijavi svoj boravak u Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 24 časa od prelaska državne granice. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – od 600 do 1.000 EUR.

U periodu godišnjih odmora povećan je rizik od saobraćajnih nesreća, čiji je uzrok zamor vozača, koji putuju iz Srbije u Grčku i Tursku. Preporučujemo češće odmore. Rizik je izraženiji tokom noćne vožnje.

BEZBEDNOST

Građanima Srbije koji nameravaju da putuju u Makedoniju preporučuje se da izbegavaju mesta masovnih okupljanja i demonstracija. Prema dosadašnjim raspoloživim informacijama, nema promene saobraćajnog režima na glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima. Režim saobraćaja na graničnim prelazima funkcioniše uobičajeno za ovo doba godine.

Ambasada Srbije u Skoplju prati aktuelnu situaciju.

Upozoravaju se državljani Srbije, koji nameravaju da putuju u Makedoniju, na mere opreza, posebno da ne primaju putnike – autostopere u prevozno sredstvo, jer se prema Krivičnom zakoniku Makedonije ovo može podvesti pod izvršenje krivičnog dela “krijumčarenje migranata”, za koje je predviđena višegodišnja zatvorska kazna. Za aktuelne informacije i eventualnu pomoć naši građani mogu da se obrate Ambasadi Srbije u Skoplju i Generalnom konzulatu Republike Srbije u Solunu.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Između Srbije i Makedonije postoji Sporazum o socijalnom osiguranju (2002.g), kojim je regulisano pitanje korišćenja zdravstvene zaštite za vreme privremenog boravka putnika, turista u Makedoniji, bez naplate usluga. Pod ovim uslugama se podrazumevaju samo hitne i neodložne zdravstvene intervencije. Putnici moraju da poseduju potvrdu o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite, koju izdaje nadležna filijala zdravstvenog osiguranja u Srbiji. Ukoliko putnik nema ovu potvrdu ona se može izdati naknadno, na zahtev nadležne filijale makedonskog fonda za zdravstveno osiguranje. Gradska bolnica Skoplje – tel. 02 3130311., Opšta bolnica Ohrid, tel. 046 267267

NOVAC

Lokalna valuta je denar. Vrednost denara u avgustu 2018 godine: 1 evro – 61.30 denara, 1 USD – 53.02 denara.

OSTALO

Važni telefoni:

 • Ambasada Srbije Skoplje, tel. 02 3129298, 02 3129305, faks 02 3129427
 • Pozivni broj za Makedoniju – 389,
 • policija – 192,
 • hitna pomoć – 194,
 • vatrogasci – 193,
 • razne informacije – 188,
 • AMSM – informativni centar 9801,
 • Autopomoć na putu: tel. 9159 (non-stop),
 • Regionalni centar za upravljanje krizama: tel. 195,
 • Republička tržišna inspekcija: tel. 975,
 • Za besplatnu i anonimnu prijavu šverca i korupcije: tel. 197,
 • Prijava korupcije u policiji: tel. 199.
Srbija-Makedonija
Srbija-Makedonija udaljenost
Simon
Simonhttps://www.travelvisastay.com/
WEB and SEO master. SEO optimizacija sajta. SEO optimizacija slika-fotografija. Izrada web sajta, SMF foruma, CMS: Wordpress i Drupal.
Povezani članci

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite svoj komentar!
Unesete svoje ime

Popularno

Vizni režim

Zanimljivo