Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Objašnjenje zakona o državljanstvu Republike Srbije

Narodna skupština Republike Srbije 14. decembra 2004. godine donela je Zakon o državljanstvu Republike Srbije, (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 135/04) koji je stupio na snagu 29. 12. 2004. godine i čija primena je počela 27. 02. 2005. godine.

Danom početka primene Zakona o državljanstvu Republike Srbije prestao je da važi Zakon o jugoslovenskom državljanstvu (”Službeni list SRJ”, br. 33/96 i 9/01) i Zakon o državljanstvu Socijalističke Republike Srbije (”Službeni glasnik SRS”, br. 45/79 i 13/83).

Dana 24.09.2007. godine Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o izmenama Zakona o državljanstvu Republike Srbije (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 90/07) koji je stupio na snagu 09.10.2007. godine.
Zakon o državljanstvu Republike Srbije (u daljem tekstu Zakon) uređuje: sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije, ponovno sticanje državljanstva, utvrđivanje državljanstva, postupak sticanja državljanstva, nadležnost, kao i vođenje evidencije o državljanstvu.

O zahtevima za sticanje i prestanak državljanstva R Srbije odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u skladu sa svojim nadležnostima utvrđenim Zakonom.

Zahtevi za sticanje i prestanak državljanstva podnose se organu unutrašnjih poslova po mestu prebivališta odnosno boravišta podnosioca zahteva, a mogu se podneti i preko nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije koji će ga bez odlaganja proslediti ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove.
Zahtev za sticanje i prestanak državljanstva R Srbije podnosi se lično ili preko punomoćnika, za lice lišeno poslovne sposobnosti zahtev podnosi staralac, a za dete do navršene 18. godine života zahtev podnosi roditelj, odnosno daje pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom s tim što je za dete starije od 14. godina potrebna i njegova saglasnost.

Podnosiocu zahteva za sticanje i prestanak državljanstva izdaje se potvrda o podnetom zahtevu.

Postupak za rešavanje zahteva za sticanje i prestanak državljanstva Republike Srbije započet pre dana početka primene ovog Zakona okončaće se po odredbama ovog Zakona.

Pismena izjava kojom se priznaje Republika Srbija za svoju državu predaje se zajedno sa zahtevom za prijem u državljanstvo Republike Srbije ministarstvu nadležnom za unutrašnje poslove ili nadležnom diplomatsko – konzularnom predstavništvu Republike Srbije a na način predviđen Zakonom.

Izvor: MUP RS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *