Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Prijem u državljanstvo Republike Srbije pripadnika srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije

» član 23. Zakona glasi:

• Pripadnik srpskog naroda, koji nema prebivalište na teritoriji Republike Srbije, ima pravo da bude primljen u državljanstvo Republike Srbije bez otpusta iz stranog državljanstva, ako je navršio 18 godina života i nije mu oduzeta poslovna sposobnost i ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Pod uslovima iz stava 1. ovog člana, u državljanstvo Republike Srbije može biti primljeno i lice rođeno u drugoj republici ranije SFRJ koje je imalo državljanstvo te republike ili je državljanin druge države nastale na teritoriji ranije SFRJ, koje kao izbeglo, prognano ili raseljeno lice boravi na teritoriji Republike Srbije ili je izbeglo u inostranstvo.

Uz zahtev po članu 23. stav 1. Zakona podnosilac prilaže:

a) izvod iz matične knjige rođenih;
b) uverenje o državljanstvu;
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) fotokopija dokumenta sa fotografijom (pasoš) ili drugi dokument (lična karta);
d) potpisana izjava;
đ) za dete starije od 14 godina potrebna je njegova saglasnost;
e) dokaz o uplaćenoj taksi.
ž) dokaz o srpskom poreklu(uverenje o državljanstvu roditelja ili pretka, odnosno javna isprava gde je evidentirana činjenica državljanstva Republike Srbije ili neki od dokumenata u kojima se to lice ili njegov predak izjasnio kao pripadnik srpskog naroda)

Lica koja su izbegla na teritoriju Republike Srbije ili u inostranstvo (član 23. stav 2 Zakona) uz zahtev za sticanje državljanstva prilažu:

a) dokaz o prebivalištu, odnosno boravištu (ako je lice izbeglo u inostranstvo dokaz o istom);
b) izvod iz matične knjige rođenih;
v) uverenje o državljanstvu druge države nastale na teritoriji SFRJ ili republike koja je bila u sastavu SFRJ;
g) izvod iz matične knjige venčanih;
d) fotokopija izbegličke legitimacije (ako je lice izbeglo u Republiku Srbiju, odnosno SCG);
đ) fotokopija lične karte ili druge javne isprave;
e) saglasnost deteta, ako zahtev za dete starije od 14 godina podnosi roditelj;
ž) potpisana izjava;
z) dokaz o uplaćenoj taksi.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *