Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Severna Makedonija – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Severne Makedonije za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: Moguće je ući u Srbiju sa važećom ličnom kartom.


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u Severnu Makedoniju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za boravak do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana
Napomena: U Severnu Makedoniju je moguće ući sa važećom biometrijskom ličnom kartom Srbije. Za nosioca putnog lista u tranzitu nije neophodna viza.


kada putujete u Severnu Makedoniju:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Nema zakonom propisanog roka za važenje pasoša radi turističkog putovanja u Severnu Makedoniju, dok je rok važenja pasoša prilikom podnošenja zahteva za regulisanje boravka 3 meseca.

Strani državljani su oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina (carina, PDV i akciza) za:

 • lični prtljag
 • 200 cigareta ili 100 cigarilosa (cigarete maksimalne težine od 3 grama po komadu) ili 50 tompusa ili 250 grama duvana za pušenje ili za srazmernu količinu različitih prerađevina od duvana
 • 1 litar žestokog alkoholnog pića sa procentom alkohola iznad 22% ili 2 litra alkoholnog pića i aperativa sa vinskim ili alkoholnom osnovom sa procentom alkohola koji ne prelazi 22%
 • 2 litra vina
 • 50 ml parfema
 • 250 ml toaletne vode.

Oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina za proizvode od duvana i alkohola ne važe za putnike mlađe od 18 godina.

Akcizna roba može da se prevozi samo preko glavnih prelaza. Na glavnim prelazima nalazi se i veterinarska, sanitarna i fito kontrola.


Strani državljanin može da unese (bez prijavljivanja) u RM razne devize u protivvrednosti do 10.000 evra. Iznad 10.000 evra mora da se prijavi na carini. Carina traži izjavu kao dokaz o poreklu prijavljenih deviza. Prilikom iznošenja deviza iz RM preko 10.000 potrebno je predočiti carini potvrdu o unosu deviza i ta potvrda ne sme biti starija od 30 dana od dana izdavanja.

Lekovi – Za unos lekova u Severnu Makedoniju potrebna je posebna dozvola izdata od strane Biroa za lekove Ministarstva zdravlja Republike Severne Makedonije. Unos lekova bez navedene dozvole dozvoljen je samo ukoliko su lekovi namenjeni za ličnu upotrebu. U tom slučaju putnik treba da poseduje potvrdu od matične zdravstvene ustanove sa podacima o leku, pacijentu i vrsti bolesti, sa potpisom lekara.

Za lekove koji u sebi sadrže opjne droge ili psihotropske supstance potrebna je odgovarajuća potvrda Biroa za lekove pri Ministarstvu zdravlja.

Oružje i municija – Zabranjeno je unošenje i prenošenje preko teritorije Severne Makedonije svih vidova oružja i municije. Unošenje oružja i municije za lov je dozvoljeno samo ukoliko se poseduje odobrenje/dozvola Ministarstva unutrašnjih poslova.

Dozvoljava se uvoz i tranzit proizvoda životinjskog porekla (sir, suhomesnati proizvodi i dr.) do 1kg., a preko ove težine potrebna je veterinarsko sanitarna kontrola na graničnom prelazu. Za uvoz biljaka, semenskog materijala potrebno je da se na graničnom prelazu izvrši fito-sanitarna kontrola.

Kućni ljubimci

Za svakog kućnog ljubimca, koji se prenosi preko graničnog prelaza Severne Makedonije, vlasnik ili odgovorno lice, treba da poseduje odgovarajuću dokumentaciju za identifikaciju, odnosno

 • Veterinarno-zdravstveni sertifikat izdat od zvaničnog veterinara
 • Pasoš izdat od zvaničnog veterinara koji je obavezan za sve vrste pasa, mačaka i lasica, ili
 • Izjava izdata od vlasnika ili odgovornog lica koja je obavezna za sve tipove ptica, pod uslovom da dolaze iz zemlje koja je članica Međunarodne organizacije za zdravstvenu zaštitu životinja (OIE).

Ugrožene životinje i biljke

Unošenje i iznošenje ugroženih životinja i biljaka i njihovih proizvoda u/iz teritorije Severne Makedonije, prema CITES (Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divlje flore i faune) je strogo zabranjeno zakonom. Za promet sa ugroženim i zaštićenim divljim vrstama biljaka, gljiva i životinja i proizvodima koji su od njih napravljeni potrebno je priložiti odgovarajući dokument, odnosno dozvolu Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja koja se mora unapred dobiti.

Zaštićene vrste životinja i proizvodi dobijeni od njih su:

 • Braon mečka, sivi soko, leptir Hipparchia semele – vuk, zmija, gušter i tropske životinje,
 • Korali i školjke,
 • Egzotične biljke (orhideje, kaktusi) itd.,
 • Sve vrste predmeta od ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, kao:
 • Muzički instrumenti
 • Artefakti od korala i slonove kosti,
 • Odeća, obuća i modni dodaci itd.

Carinski službenici, policijski službenici ili inspektori će isto oduzeti, a prekršilac će, pored plaćanja novčane kazne, nadoknaditi i sve ostale troškove za privremenu brigu ili skladištenje takvih vrsta životinja i proizvoda.

Predmeti istorijske i kulturne vrednosti

Predmeti i dobra kulturo–istorijskog nasleđa koji podležu režimu potrebnih uverenja za izvoz ili privremeno iznošenje sa teritorije Severne Makedonije su:

 • arheološki predmeti (iskopani iz zemlje ili izvađeni iz vode koji potiču iz određenog perioda)
 • etnološki predmeti (predmeti koji svedoče o načinu života, tradiciji, običajima i sl.),
 • istorijski predmeti (koji su vezani za određene istorijske događaje ili su ih koristile istorijske ličnosti, kao i stare monete – novčanice),
 • umetnički predmeti (slike, crteži, skulpture, bakrorezi, gravure i druge umetničke kompozicije),
 • tehnički predmeti (mašine, alatke, instrumenti, oprema i sl. iz određene etape tehničkog progresa),
 • arhivska građa (izvorni i reprodukovani dokumentarni materijal trajne vrednosti),
 • bibliotečka građa (stari rukopisi, retke knjige i druge publikacije),
 • bioskopska dobra (kinematografska dela, filmovi-crtani, dokumentarni, naučno –popularni i dr.),
 • audiovizuelni materijal (izvorni materijali i tonske kopije igranih ili animiranih filmova, scenariji, fotografije, slajdovi, posteri i sl.) i
 • fonotečka dobra (audio zapisi – originalni muzički i drugi zvučni zapisi).

Kulturno nasleđe od posebnog značaja (kao zaštićene muzejske zbirke) ne smeju se iznositi. Kulturno nasleđe koje nije pod režimom opšte zabrane izvoza, kao i dobra koja predstavljaju nacionalno bogatstvo, mogu se izvoziti samo sa dozvolom Uprave za zaštitu kulturnog nasleđa.

Kulturna dobra koja ne podležu režimu zaštite

Dobra koja nemaju karakter kulturnog nasleđa i koja ne podležu režimu zaštite, odnosno mogu se slobodno iznositi iz države:

 • reprodukcije,
 • kopije muzejskih eksponata (antikviteta i drugih muzejskih predmeta), propraćeni odgovarajućim sertifikatom, kojim se potvrđuje kopija, poreklo originalnog predmeta, kao iinstitucija koja ga je izdala.

Granični prelaz Aerodrom – Skoplje: tel. + 3892/322-28-50
Granični prelaz Aerodrom – Ohrid: tel. +38946/260-073

Granični prelazi za drumski saobraćaj između Srbije i Severne Makedonije:

– Granični prelaz Preševo/Tabanovce:

 • Preševo – granična policija: tel. +38117/7666-001, +38117/7666-002
 • Tabanovce- granična policija: tel. +38931/416-244
 • Tabanovce – carina: tel. +38931/467-610

– Granični prelaz Prohor Pčinjski/Pelince:

 • Pelince – granična policija: tel. +38931-800-000

– Granični prelaz Globočnica/Jažince– u delu prema KIM:

 • Jažince – granična policija: tel. +38944/363-092

– Granični prelaz Djeneral Janković-Dolno Blace – u delu prema KIM:

 • Dolno Blace – granična policija: tel. +3892/321-4018

Granični prelazi za železnički saobraćaj između Srbije i Severne Makedonije:

– Granični prelaz Preševo/Tabanovce:

 • Tabanovce – granična policija: tel. +38931/467-511

Granični prelazi za drumski saobraćaj između Severne Makedonije i Grčke:

– Granični prelaz Bogorodica – Evzoni:

 • Bogorodica – granična policija: tel. +38934/230-130
 • Bogorodica – carina: tel. + 38934/230-100

– Granični prelaz Stari Dojran – Dojrani:

 • Stari Dojran – granična policija: tel. +38934/225-330

– Granični prelaz Medzitlija (kod Bitolja):

 • Medzitlija – granična policija: tel. +38947/231-258

Granični prelazi za železnički saobraćaj između Severne Makedonije i Grčke:

– Granični prelaz Djevđelija – Idomeni:

 • Djevđelija – granična policija: tel. +38934/213-650

Granični prelazi između Severne Makedonije i Albanije:

– Granični prelaz Ćafasan (kod Struge):

 • Ćafasan – granična policija: tel. +38946/789-441

– Granični prelaz Sveti Naum (kod Ohrida):

 • Sveti Naum – granična policija: tel. +389046/283-101

– Granični prelaz Blato (kod Debra):

 • Blato – granična policija: tel. +38946/845-525

– Granični prelaz Stenje (kod Resena): tel. + 38947/484-827

Granični prelazi između Severne Makedonije i Bugarske:

– Granični prelaz Novo Selo (kod Strumice):

 • Novo Selo – granična policija: tel. + 38934/363-350

– Granični prelaz Deve Bair (kod Krive Palanke):

 • Deve Bair – granična policija: tel. +38931/387-022

– Granični prelaz Delčevo (kod Delčeva):

 • Delčevo – granična policija: tel: +38933/412-101

Akcizna roba može da se prevozi samo preko glavnih prelaza. Na glavnim prelazima nalazi se i veterinarska, sanitarna i fito kontrola.


Na putevima u Severnoj Makedoniji obavezno je korišćenje svetala danju i noću, na svim putevima (magistralnim, regionalnim i lokalnim) i u naseljenim mestima. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 45 EUR.

Ograničenja brzine na putevima u Severnoj Makedoniji su:

 • 130 km/čas na autoputu
 • 110 km/čas na pztevima rezervisanim za motorna vozila
 • 60 km/čas u naseljenim mestima

Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – od 45 do 300 EUR u zavisnosti od prekoračenja brzine.

U Severnoj Makedoniji obavezna je upotreba sigurnosnih pojaseva za sve putnike na svim sedištima gde ima ugrađen sigurnosni pojas. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 20 EUR.

Na prednjem suvozačevom sedištu ne sme da se prevozi dete do 12 godina starosti i lice koje je pod dejstvom alkohola. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 45 EUR.

Vozač ne sme da koristi mobilni telefon za vreme vožnje. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – 45 EUR.

Obavezno je posedovanje i nošenje zimske opreme u periodu od 15-og novembra do 15. marta. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe -15 EUR.


Stranac koji ne koristi usluge smeštaja kod pravnih i fizičkih lica koji smeštaj naplaćuju ili kod drugih lica, dužan je sam da prijavi svoj boravak u Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 24 časa od prelaska državne granice. Kazna za nepoštovanje ove zakonske odredbe – od 600 do 1.000 EUR.

U periodu godišnjih odmora povećan je rizik od saobraćajnih nesreća, čiji je uzrok zamor vozača, koji putuju iz Srbije u Grčku i Tursku. Preporučujemo češće odmore. Rizik je izraženiji tokom noćne vožnje. Posebnu pažnju obratiti na deonicu oko Demir Kapije.

Srbija-Severna Makedonija
Srbija-Severna Makedonija udaljenost

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *