Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Sjedinjene američke države SAD – vizni režim

Da li je potrebna viza državljanima Sjedinjenih američkih država za ulaz u Srbiju:

Obični pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana u periodu od 6 meseci od datuma prvog ulaska.
Diplomatski i službeni pasoši: Viza nije potrebna za posetu do 90 dana.
Maksimalan boravak: 90 dana


Da li je potrebna viza državljanima Srbije za ulaz u SAD:

Obični pasoši: Potrebna viza
Diplomatski i službeni pasoši: Potrebna viza
Napomena: Za nosioca putnog lista u tranzitu neophodna je viza.


kada putujete u Sjedinjene američke države:

Ulazak i izlazak iz zemlje:

Državljanima Republike Srbije je potrebna viza za ulazak u SAD. Viza se ne može dobiti na graničnim prelazima. Informacije o postupku podnošenja zahteva za vizu i Ambasade SAD u Beogradu. Rok važenja pasoša radi turističkog putovanja, kao i prilikom regulisanja boravka, trebalo bi da bude jednak nameravanom periodu boravka u SAD.

Prilikom ulaska u SAD, uobičajeno je da vas službenik pogranične službe upita o razlozima dolaska, mestu i dužini planiranog boravka u SAD. Važeća američka viza nije apsolutna garancija da će vam ulazak u SAD biti odobren, odnosno, postoji mogućnost da vam već izdata viza bude otkazana. Službenik pogranične službe može uskratiti ulazak stranom državljaninu u SAD i pored posedovanja američke vize ukoliko utvrdi da postoje razlozi za to.


Prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i predati formular 1-94 (bele boje) imigracionom službeniku koji odobrava ulazak. Formular se može dobiti u avionu ili pronaći u redu za pasošku kontrolu. Stranim državljanima koji su u SAD ušli do 7. maja 2013. godine, vraćan je deo ovog formulara koji su morali da čuvaju, pokazuju uz pasoš i vrate prilikom izlaska iz zemlje, odnosno prijave njegov gubitak preko internet stranice imigracione službe.


Posle 7. maja 2013. godine, pogranični organi SAD prestali su da u pasošu posetilaca ostavljaju odsečak formulara 1-94, jer se ti podaci sada vode elektronski. Kopija formulara 1-94 može se pronaći i odštampati sa internet stranice jep ga je i dalje neophodno pokazati prilikom podnošenja određenih zahteva (npr. za vozačku dozvolu). Lica koja su u SAD ušla pre 7. maja 2013. i dalje su u obavezi da prilikom izlaska iz SAD vrate odsečak formulara 1-94.

Takođe, prilikom ulaska u SAD neophodno je popuniti i carinski formular koji se predaje službeniku američke carinske službe. Unošenje hrane, alkohola i proizvoda biljno-životinjskog porekla je veoma restriktivno. Unos lekova ili medikamenata za ličnu upotrebu za period boravka do 90 dana je dozvoljen, ukoliko se isti ne mogu nabaviti u SAD. Pri tome, treba imati u vidu da se ne mogu unositi lekovi ili medikamenti koji su striktno zabranjeni od strane nadležnog američkog organa (Food and Drug Administration). Informaciju o proizvodima čije je unošenje u SAD zabranjeno ili ograničeno možete naći na sajtu američke carine.


Ukoliko ste dvojni državljanin R. Srbije i SAD, upozoravamo vas da prema američkom zakonu državljani SAD mogu prilikom ulaska ili izlaska iz SAD koristiti isključivo američku putnu ispravu.

Nije potrebno da važeću američku vizu prenosite iz starog pasoša u novi. U takvim slučajevima, prilikom ulaska u SAD neophodno je da sa sobom imate važeći pasoš, kao i stari pasoš sa važećom američkom vizom.

Prema američkom zakonu, državljanima SAD, kao i stranim državljanima na boravku u SAD, zabranjeno je putovanje na Kubu. Zakonom su predviđeni slučajevi kada je to moguće i to uz odgovarajuće odobrenje američkih vlasti. Takođe, zabranjen je unos svih vrsta proizvoda i publikacija Kube u SAD.

Kupovina i konzumiranje alkohoola je regulisano zakonima saveznih američkih država. Najveći broj država zabranjuje kupovinu ili konzumiranje alkohola licima mlađim od 21 godine.

Prilikom kupovine, imajte u vidu da u istaknute cene proizvoda nije uključen porez. Regulativa u vezi sa porezom se razlikuje od države do države.


Useljeničke vize

Američka ambasada u Beogradu procesuira useljeničke vize za srpske državljane i osobe sa stalnim boravkom u Srbiji, kao i za crnogorske državljane i osobe sa stalnim boravkom u Crnoj Gori.

Stranog državljanina koji se želi useliti, po pravilu, mora sponzorisati državljanin Sjedinjenih Američkih Država, ili osobe sa stalnim boravkom u SAD, ili budući poslodavac, te mora imati odobrenu peticiju pre nego podnese zahtev za useljeničku vizu. Sponzor započinje proces podnošenjem peticije za stranog državljanina Američkoj imigracijskoj službi (USCIS). Možete pregledati njihov Spisak kategorija viza da saznate više o različitim kategorijama useljeničkih viza za SAD, uključujući i program “Lutrije za zelenu kartu“ (Diversity Visa Program). Zatim sledite korake procesa za useljeničke vize (Immigrant Visa Process) ili procesa za ”lutriju“ (Diversity Visa Process) kako biste započeli proceduru podnošenja zahteva za useljeničku vizu.
Nakon što Američka imigracijska služba (USCIS) odobri vašu molbu, i nakon završetka procesa u Nacionalnom centru za vize (NVC – National Visa Center), tj. ako ste izvučeni na “Lutriji za zelenu kartu” (Diversity Visa Lottery), onda nakon završetka procesa u Konzularnom centru u Kentakiju (KCC – Kentucky Consular Center), sledite uputstva koje ste primili od Nacionalnog centra za vize ili Konzularnog centra u Kentakiju.

Useljeničke vize


Neuseljeničke vize

Za putovanje u SAD radi privremenog boravka, uključujući turističke posete, privremeno zapošljavanje, studiranje i razmena studenata/učenika.

Opšte informacije o neuseljeničkim vizama i informacije o podnošenju zahteva za vizu možete pronaći na web-stranici Korisničkog servisa za zakazivanje.

Sve usluge u konzulatu se moraju zakazati. Ukoliko nakon vašeg intrevjua za neuseljeničku vizu imate specifično pitanje u vezi sa daljom procedurom, možete ih kontaktirati na mejl: consbelgrade@state.gov.


Za sve informacije o vizama posetite sajt Korisničkog servisa za zakazivanje.

Za specifična pitanja u vezi sa slučajevima vezanim za neuseljeničke vize možete im se obratiti mejlom nakon intervja na: consbelgrade@state.gov ili im pošaljite pismo adresirano na:

Američka ambasada Beograd
Konzularno odeljenje
Bul. Kneza Aleksandra Karađorđevića 92
11040 Beograd

Srbija-Sjedinjene američke države
Srbija-Sjedinjene američke države udaljenost
6 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *