Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Sticanje državljanstva poreklom

član 7. Zakona glasi:

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete:

1. čiji su oba roditelja u trenutku njegovog rođenja državljani Republike Srbije;
2. čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a dete je rođeno na teritoriji Republike Srbije;
3. rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je nepoznat ili nepoznatog državljanstva ili bez državljanstva.

član 9. Zakona glasi:

Državljanstvo Republike Srbije poreklom stiče dete:

Čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije a drugi je strani državljanin, ako ga roditelj koji je državljanin Republike Srbije prijavi do navršene 18. godine života kod nadležnog diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Srbije kao državljanina Republike Srbije i ako podnese zahtev za upis deteta u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji. Ako je dete pod starateljstvom, prijavu i zahtev podnosi staralac.

Dete rođeno u inostranstvu, čiji je jedan od roditelja u trenutku njegovog rođenja državljanin Republike Srbije, stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako bi ostalo bez državljanstva čak i ako nisu ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana.

Ako je dete starije od 14. godina, za sticanje državljanstva u smislu st. 1. i 2. ovog člana potrebna je i njegova saglasnost.

član 10. Zakona glasi:

Lice starije od 18 godina života rođeno u inostranstvu čiji je jedan roditelj u trenutku njegovog rođenja bio državljanin Republike Srbije a drugi strani državljanin stiče poreklom državljanstvo Republike Srbije ako do navršene 23. godine života podnese zahtev za upis u evidenciju državljana nadležnom organu u Republici Srbiji, pod uslovom da nije steklo državljanstvo Republike Srbije na način predviđen članom 9. stav 1. ovog Zakona.

Deca rođena u inostranstvu

U slučaju kad su oba ili jedan roditelj u trenutku rođenja deteta državljani Republike Srbije, a dete je rođeno u inostranstvu, zahtev za upis u matičnu knjigu rođenih gde se ujedno evidentira i državljanstvo Republike Srbije podnosi jedan roditelj preko DKP Republike Srbije na čijem području roditelj koji podnosi zahtev privremeno boravi.

Zahtev se može podneti i matičnoj službi opštine po mestu poslednjeg prebivališta roditelja u vreme rođenja deteta, radi upisa u matičnu knjigu rođenih i ujedno se evidentira činjenica državljanstva Republike Srbije.
Ako roditelji nisu imali zajedničko prebivalište, upis se vrši po mestu prebivališta jednog od roditelja, a ako je mesto prebivališta roditelja nepoznato, upis se vrši po mestu rođenja jednog od roditelja (Zakon o matičnim knjigama Republike Srbije).

• Uz zahtev za upis podnosilac prilaže:

a) ako su oba ili jedan roditelj državljani Republike Srbije:

1. original izvoda iz matične knjige rođenih inostranog organa na internacionalnom obrascu (po Pariskoj ili Bečkoj konvenciji ili po bilateralnom sporazumu). Ukoliko izvod nije na internacionalnom obrascu, već na obrascu dotične države on mora biti preveden i primerak overen od strane DKP Republike Srbije (uz naplatu odgovarajuće takse)

2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije za roditelja:

♣ uverenje o državljanstvu Republike Srbije, ne starije od 6. meseci koje sadrži klauzulu o osnovu i datumu upisa u evidenciju državljana Srbije; ili
♣ izvod iz matične knjige državljana koja se vodila u Saveznom ministarstvu unutrašnjih poslova, izdat u skladu sa Zakonom, ili
♣ izvod iz matične knjige rođenih u kome je u skladu sa Zakonom upisana činjenica o državljanstvu Republike Srbije, ne stariji od 6. meseci; ili
♣ pasoš (novi obrazac);
♣ ako je dete vanbračno dokaz o priznanju očinstva.

b) ako se radi o licu koje je postalo punoletno i koje je kao dete ostalo bez državljanstva i nije bilo prijavljeno niti je za njega podnet zahtev za upis podnosilac prilaže:

♣ izvod iz matične knjige rođenih;
♣ dokaz da je lice bez državljanstva (putna isprava za lice bez državljanstva).

član 11. Zakona, glasi:

Pod uslovom iz člana 7. do 10. ovog Zakona, državljanstvo Republike Srbije stiče poreklom i usvojenik-stranac, odnosno usvojenik bez državljanstva, u slučaju potpunog usvojenja.

Zahtev za upis usvojenika iz stava 1. ovog člana u evidenciju državljana podnosi usvojilac – državljanin Republike Srbije.

Zahtev iz stava 2. ovog člana podnosi usvojenik stariji od 18 godina do navršene 23. godine života.

Postupak za upis je isti a uz zahtev se prilaže:

♣ izvod iz matične knjige rođenih;
♣ rešenje o potpunom usvojenju.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *