Domain for sale!Domain for sale! Domen se prodaje!

Sticanje državljanstva prijemom

Sticanje državljanstva prijemom regulisano je:

 članom 14. Zakona i glasi:

Stranac kome je shodno propisima o kretanju i boravku stranaca odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti, na svoj zahtev, primljen u državljanstvo Republike Srbije, pod uslovom:

1. da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta poslovna sposobnost;
2. da ima otpust iz stranog državljanstva ili da podnese dokaz da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije;
3. da je do podnošenja zahteva najmanje tri godine neprekidno imao prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
4. da podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Uslov iz tačke 2. stava 1. ovog člana ispunjen je ako je zahtev podnelo lice bez državljanstva ili lice koje pruži dokaz da će po zakonu zemlje čiji je državljanin izgubiti državljanstvo prijemom u državljanstvo Republike Srbije.

Ako strana država ne dozvoljava otpust iz državljanstva ili za otpust postavlja uslove koje stranac ne može ispuniti, ispunjenost uslova iz tačke 2. stava 1. ovog člana ne traži se ako podnosilac zahteva podnese izjavu da se odriče stranog državljanstva u slučaju sticanja državljanstva Republike Srbije.

Odricanje ili gubitak ranijeg državljanstva neće se zahtevati ako to nije moguće ili se ne može razumno očekivati.

Uz zahtev podnosilac prilaže:

a) overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji (overa može biti izvršena od strane opštine ili suda);
b) izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ukoliko su obuhvaćena zahtevom);
v) izvod iz matične knjige venčanih;
g) potvrdu – garanciju (zajamčenje) nadležnog inostranog organa da će otpust dobiti ako bude primljen u državljanstvo Republike Srbije a u slučaju da je već otpušten iz stranog državljanstva rešenje o otpustu iz stranog državljanstva, ili
– putnu ispravu koja se izdaje licu bez državljanstva, ili
– potvrdu ili drugi dokument nadležnog inostranog organa da će prijemom u državljanstvo Republike Srbije po zakonu zemlje čiji je državljanin automatski izgubiti njeno državljanstvo, ili
– izjavu da se odriče stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije (pod uslovima iz člana 12. stav 3. Zakona);

Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i deca i za njih se prilaže jedan od navedenih dokumenata, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva. Ako je dete starije od 14 godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa izjavom roditelja-podnosioca zahteva o odricanju od stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije.
d) dokaz o prebivalištu (najmanje tri godine) i fotokopiju lične karte za strance;
đ) dokaz o uplaćenoj taksi.

član 17. Zakona glasi:

Stranac koji je najmanje tri godine u bračnoj zajednici sa državljaninom Republike Srbije i kome je odobreno stalno nastanjenje u Republici Srbiji može biti primljen u državljanstvo Republike Srbije ako podnese pismenu izjavu da Republiku Srbiju smatra svojom državom.

Uz zahtev podnosilac prilaže:

a) overenu kopiju odobrenja za stalno nastanjenje u Republici Srbiji (overa može biti izvršena od strane opštine ili suda);
b) izvod iz matične knjige rođenih (i za decu ukoliko su obuhvaćena zahtevom);
v) izvod iz matične knjige venčanih (ne stariji od 6. meseci kao dokaz da je najmanje tri godine u bračnoj zajednici);
g) potpisana izjava da Republiku Srbiju smatra svojom državom;
d) fotokopiju lične karte za strance;
đ) dokaz o uplaćenoj taksi.

Ukoliko su zahtevom obuhvaćena i deca i za njih se prilaže jedan od navedenih dokumenata, ukoliko nisu obuhvaćena u ispravi koja se odnosi na podnosioca zahteva. Ako je dete starije od 14 godina, prilaže se i njegova pismena saglasnost da želi da stekne državljanstvo Republike Srbije, odnosno da je saglasno sa izjavom roditelja-podnosioca zahteva o odricanju od stranog državljanstva ako stekne državljanstvo Republike Srbije.

Izvor: MUP RS

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *