Thursday, November 30, 2023
Vizni režimVizne olakšice - BROŠURA

Vizne olakšice – BROŠURA

VIZNE OLAKŠICE ZA GRAĐANE SRBIJE

Lakši uslovi putovanja u EU polako postaju realnost za građane Srbije – to znači Sporazum o viznim olakšicama između EU i Srbije. Svrha novog viznog režima jeste olakšana procedura za izdavanje viza za kratak boravak licima koja imaju državljanstvo Republike Srbije. Ovo bi trebalo da građanima Srbije približi evropsku perspektivu.

Vizne olakšice su prvi konkretan korak ka bezviznom režimu. Sporazum o viznim olakšicama ima prednosti za sve državljane Srbije koji putuju u EU u vidu niskih taksi za obradu zahteva za izdavanje vize (35 € umesto takse od 60 € koja se inače primenjuje) i brže obrade zahteva za izdavanje vize (po pravilu najviše 10 dana). Prednosti za šire grupe se ogledaju u vidu pojednostavljenih uslova u pogledu dokumenata neophodnih za putovanje i jasnih pravila za dobijanje vize za više ulazaka.

Nekim kategorijama lica kao što su studenti i penzioneri viza se izdaje besplatno. Ova brošura sadrži osnovne informacije za zainteresovane podnosioce zahteva o pravilima i načelima za izdavanje viza za kratak boravak. Države članice EU će preduzeti odgovarajuće mere kako bi osigurale da svi postojeći aranžmani budu usklađeni sa sadržinom i smislom Sporazuma o viznim olakšicama i trebalo bi da na internet  stranicama svojih konzularnih predstavništava postave detaljne informacije.

Ove dodatne informacije su navedene i na internet strani Delegacije Evropske komisije u Beogradu (www.europa.org.rs)  i  Vlade Srbije.

1. Viza za kratak boravak

– Da li nameravate da boravite u jednoj ili više država članica EU najviše 90 dana u
periodu od 180 dana?
– Da li nameravate da tranzitirate kroz teritoriju jedne ili više država članica EU?

U ovim slučajevima vam je potrebna viza za kratak boravak, što podrazumeva odobrenje koje izdaje država članica EU za vaš boravak ili tranzit kroz tu zemlju ili kroz nekoliko zemalja članica.

Važne informacije

Nova pravila za vizne olakšice se primenjuju na sve države članice EU, osim na UK, Irsku i Dansku. Srbija namerava da zaključi sporazume sa sličnim sadržajem sa ovim zemljama, kao i sa Norveškom i Islandom.

Gde se podnosi zahtev?

– Možete podneti zahtev za izdavanje vize konzularnoj službi države članice EU u kojoj nameravate da ostvarite kratak boravak. Za kratak boravak u više država članica EU, neophodno je da se obratite konzulatu države glavne destinacije. U slučaju da je teško odrediti državu glavne destinacije, potrebno je da odete u konzulat države prvog ulaska u Šengen zonu.

Koji su minimalni zahtevi za podnošenje zahteva za vizu?

Morate da:
• Popunite i potpišete zahtev za izdavanje vize.
• Podnesete pasoš sa rokom važenja najmanje 3 meseca nakon isteka važenja vize.
• Navedete vrstu prevoza koju nameravate da koristite.
• Dokažete posedovanje dovoljnih sredstava za izdržavanje u toku vašeg puta i za povratak.
• Dokažete da imate važeće zdravstveno osiguranje za vreme trajanja puta.
• Opišete svrhu i okolnosti vaše posete.

Nova pravila viznih olakšica se odnose na poslednju tačku:
Dole navedeni primeri daju okvirni prikaz situacija radi vašeg lakšeg snalaženja. Napominjemo da je ova lista priložena isključivo primera radi i da nikako nije iscrpna. Ako pripadate nekoj od dole navedenih kategorija, samo dokument(a) navedena u tabeli mogu biti tražena za dokazivanje svrhe putovanja; drugi dokazi, pozivi ili potvrde nisu potrebni. Ipak, ostali neophodni zahtevi za dobijanje vize, kao što je primera radi dostavljanje dokumenata o sredstvima za izdržavanje, ostaju nepromenjeni novim sporazumom, a to je neophodno proveriti sa konzulatom gde planirate da predate zahtev za izdavanje vize.

 

Ako ste … onda treba da dokažete svrhu putovanja tako što ćete podneti:
Profesionalna … poslovna osoba Pozivno pismo koje izdaje domaćin pravno lice ili kompanija, ili državni organ, uz potvrdu Privredne komore Srbije
… učesnici u međunarodnim
izložbama, konferencijama,
simpozijumima, seminarima
pozivno pismo organizacije domaćin
… učenik, student ili nastavnik koji prati učenike pozivno pismo ili potvrda o upisu koju šalje univerzitet, koledž ili škola domaćin
… učesnici u naučnim, kulturnim, umetničkim ili sportskim događajima pozivno pismo organizacije domaćina
Privatna … bliski rođak – supružnik, dete
ili roditelj državljanina Republike
Srbije koji zakonito boravi u državi članici EU
pozivno pismo rođaka koga planirate da posetite
… osoba koja namerava da poseti državu članicu EU iz zdravstvenih razloga ili kao neophodna pratnja takvom licu zvaničan dokument medicinske institucije i dokaz o dovoljnim finansijskim sredstvima za plaćanje medicinskog tretmana
… lice koje ide na turističko
putovanje
potvrda ili vaučer od turističke agencije ili organizatora putovanja
… lice koje prisustvuje sahrani zvaničan dokument kojim se potvrđuje činjenica o smrti kao i potvrda o porodičnom ili drugom
odnosu

Važne informacije

Molimo vas da imate u vidu da će se nastaviti primena prava EU i nacionalnog prava na sva pitanja koja nisu pokrivena Sporazumom o viznim olakšicama, kao što su: odbijanje izdavanja vize, priznavanje putnih dokumenata, opšti uslov za ličnu predaju zahteva za vizu, mogućnost pozivanja podnosioca zahteva na intervju u slučaju sumnje, odbijanje ulaska ili mere izbacivanja, kao i korišćenje postojećih mogućnosti za bona fide putnike.

2. Viza za kratak boravak za više ulazaka

Viza za kratak boravak za više ulazaka u EU biće vam izdata, sa rokom važnosti
do godinu dana, ako

– Ste tokom protekle godine dobili najmanje jednu vizu
– Ste je iskoristili u skladu sa zakonima o ulasku i boravku države članice EU
– Redovno putujete u države članice EU i ako ste:
– Poslovna osoba
– Pripadnik profesije koji učestvuje nameđunarodnim izložbama, konferencijama, simpozijumima, seminarima i sličnim događajima
– Lice koje mora redovno da putuje iz zdravstvenih razloga i lice u njihovoj neophodnoj pratnji
– Lice koje redovno učestvuje u naučnim, kulturnim, sportskim ili umetničkim aktivnostima
– Student koji redovno putuje u svrhu studija ili obuke

Viza za kratak boravak za više ulazaka u EU biće vam izdata, sa rokom važnosti od najkraće 2 godine i najduže 5 godina, ako:

• Pripadate jednoj od gore navedenih kategorija
• Ste tokom prethodne dve godine iskoristili jednogodišnje vize za više ulazaka uskladu sa zakonima o ulasku i boravku države članice EU koju ste posetili i
• Razlozi za zahtevanje vize za više ulazaka još uvek postoje

3. Koliko treba da platite za zahtev za izdavanje vize za kratak boravak?

Taksa za obradu vašeg zahteva za izdavanje vize iznosi 35 evra. Ova taksa se odnosi i na vizu za jedan i na vizu za više ulazaka.

Sledeće kategorije lica dobijaju vizu besplatno:

• Bliski rođaci.
• Lica koja podnesu dokumenta kojima dokazuju neophodnost putovanja na osnovu humanitarnih razloga, uključujući potrebu za hitnim medicinskim tretmanom i lica koja ih prate, ili lica koja prisustvuju sahrani bliskog rođaka ili koja posećuju teško bolesnog bliskog rođaka.
• Penzioneri.
• Deca mlađa od 6 godina.
• Lica sa invaliditetom i lice u njihovoj neophodnoj pratnji.
• Učenici, studenti i učitelji koji prate učenike koji idu na put u obrazovne svrhe ili na studije, uključujući programe razmene i druge školske aktivnosti.
• Lica koja učestvuju u naučnim, kulturnim, sportskim i umetničkim aktivnostima, uključujući univerzitetske i druge programe razmene.

4. Koliko dugo traje procedura za obradu vašeg zahteva za izdavanje vize?

Diplomatske misije i konzularna predstavništva država članica EU će doneti odluku po zahtevu za izdavanje vize u roku od 10 kalendarskhi dana od dana prijema zahteva i neophodnih dokumenata.
Ovaj period može da se smanji na 3 radna dana ili kraće u hitnim slučajevima, a može da se produži do 30 kalendarskih dana u pojedinačnim slučajevima, posebno kada je neophodno dodatno proveravanje prijave.

European Commission – Directorate General for Enlargement
Unit A2: Information and Communication
Postal address: Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels

Više od TRAVEL VISA STAY

Lista najmoćnijih država sveta: Ko je i zašto na samom vrhu?

SAD, Kina i Rusija ostale su najmoćnije zemlje sveta...

Mađarska policija unosi promene na prelazu Reske, putnici će se deliti prema državljanstvu

Radi ubrzanja prelaska mađarske granice, na najvećem graničnom prelazu...

Avio kompanija počinje da meri težinu putnika pre ulaska u avion

Od više od 10.000 putnika koji će leteti Er...

Koliko zarađuju piloti u Srbiji i inostranstvu?

U proseku 60.000 ljudi svakog meseca traži informacije o...

Dijeta slavnih glumica za ravan stomak

Vitke figure slavnih dama uvek privlače pažnju na crvenim...

Srbija dobija još jedan putnički aerodrom

Grad Kikinda stavio je na javni uvid plan detaljne...

Novak: “I didn’t celebrate the way I wanted”

After posing for photojournalists, Serbian tennis player Novak Djokovic...

Šta možete da dobijete besplatno ako letite ekonomskom klasom

Nekoliko stjuardesa i stjuarda otkrilo je šta sve možete...